The Reasons of Social Studies Teacher Candidates' Preference for the Teaching Profession and Their Attitudes towards the Profession: The Example of Ağrı Province


Abstract views: 183 / PDF downloads: 130

Authors

  • Pınar DUMAN

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651497%20

Keywords:

Social studies, teacher candidates, teaching profession, Ağrı province, attitude

Abstract

Social studies is an interdisciplinary lesson that shapes the comprehensive and rich content compiled from various social science disciplines in accordance with the levels of 4th-7th grades and aims to provide students at the mentioned grade levels with the knowledge, values and skills they need in social life.The social studies teachers who provide the teaching of this lesson have an important place in the educational process of social studies. From this point of view, investigating the reasons for choosing the teaching profession of social studies teacher candidates studying at universities and their attitudes towards the profession is important for the development of social studies education. Based on this point, a mixed sequential exploratory pattern was used in this research. The participant group of the study consisted of 125 Social Studies teacher candidates who are studying at the social studies teaching program of Ağrı Ibrahim Çeçen University. In the collection of the data a semi-structured interview form developed by the researcher and a scale were used. Kruskal Wallis test was used to analyze quantitative data and descriptive analysis technique was used to analyze qualitative data. In the research, it was determined that the attitudes of social studies teacher candidates towards the teaching profession did not show significant differences according to the class variable. On the other hand, it has been concluded that the reasons for teacher candidates to prefer social studies teaching are very diverse. Various suggestions have been made within the scope of the results reached in the research.

References

Akdağ, S. & Akkuş, Z. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 12(45), 660-676. http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2861

Akpınar, E., Yıldız, E., & Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (19), 56-62. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16695/173534

Aksoy, M. E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 197-212. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gopsbad/issue/48557/616567

Altunay, F. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının ve mesleki benlik saygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Altunay, F., & Yazıcı, K. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve mesleki benlik saygıları. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 13(1), 131-155. https://doi.org/10.46291/ZfWT/130108

Aslan, D., & Akyol, A. K. (2006). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve mesleki benlik saygılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 51-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4374/59890

Baykara Pehlivan, K. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160948

Bozdoğan, A. E., Aydın, D., & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59527/856059

Bulut, H., & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 13-27. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/5996/79800

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Camadan, F., & Duysak, A. (2013). Farklı programlardaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması: Rize Üniversitesi örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(20), 30-42. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/11216/133946

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. London: Sage Publications.

Çermik, H., Doğan, B., & Şahin, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 201-212. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/114625

Dönmez, C., & Uslu, S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 42-63. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26093/274949

Engin, G., & Koç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 182(182), 153-168. https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/21492/230394

Eraslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427-438. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/49052/625756

Kaçar, R. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve öz yeterlilik algıları. (Yüksek Lisan Tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S., & Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği (ÖMYTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 13, 11, 1669-1686. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13561

Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı nicel-nitel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karatekin, K. , Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/25854/272573

Özder, H., Konedralı, G., & Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 253-275. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kuey/issue/10334/126647

Polat, S., & Aksoy, B. (2021). Sosyal bilgiler öğretimi. Polat, S., & Aksoy, B. (Editörler), Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretiminde çağdaş öğrenme ve öğretme yaklaşımları içinde (s.1-18). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13713/166025

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics. London: Pearson.

Üstüner, M., Demirtaş, H., & Cömert, M. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi örneği). Eğitim ve Bilim, 34(151), 140-154. Retrieved from http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/614/93

Yaylak, E. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 25-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbyy/issue/46969/573522

Yetişensoy, O., & Şahin, İ. F. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3), 627-643. https://doi.org/10.16986/HUJE.2019053983

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-03-01

How to Cite

DUMAN, P. (2023). The Reasons of Social Studies Teacher Candidates’ Preference for the Teaching Profession and Their Attitudes towards the Profession: The Example of Ağrı Province. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(1), 77–93. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651497

Issue

Section

Research Articles