Investigating the Change of Student Behaviours according to the Environment with Mixed Method


Abstract views: 88 / PDF downloads: 45

Authors

  • Yusuf Küçükali Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347040

Keywords:

Elementary school students, student behaviours, change of behaviour

Abstract

In this research, it is aimed to examine whether the behaviours of elementary school students change according to the environment in which the students live. The research was conducted through sequential exploratory design, one of the mixed research methods. The participant group of the research was formed by convenience sampling method. A total of 40 elemantary school students, 20 from primary school and 20 from secondary school, were included in the participant group. The participant group also included seven teachers, three from elemantary and four from secondary schools. The data were collected using a checklist, unstructured observation and semi-structured interview form. The data collection process of the research was designed in a multidimensional way as observation of the students at home by their parents, observation of the students at school by the researcher and interviews with the teachers of the students by the researcher. Descriptive statistics and content analysis were used to analyse the data. At the end of the research, it was determined that primary school students' behaviours varied according to the environment they were in. In the research, it was also determined that primary school teachers think that students exhibit different behaviours in the face of similar events, that the behaviours acquired by students through education may lead to undesirable behaviours, and that students who exhibit inconsistent behaviours are inadequate in terms of socialisation and academic success. Depending on the results of the research, various suggestions were developed.

References

Ada, S., & İnce, B. (2012). Sınıfta istenmeyen davranışlara karşı öğretmenlerin disiplin uygulamalarıyla ilgili ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4), 1023-1041. Retrieved from https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=6b5ebd31-43a5-4e1a-a819-f50a4ce0038b%40redis

Ada, S., & Ölçüm, M. (2002). Öğretmen adaylarının pozitif disiplin anlayışına göre istenilmeyen davranişlari önleme becerileri. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/371/2533

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ceylan, F., & Yıkmış, A. (2017). Kaynaştırma öğrencilerinin sergilediği problem davranışlara yönelik sınıf öğretmenlerinin uyguladıkları önleme ve müdahale stratejileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 239-264. https://doi.org/10.19171/uefad.323417

Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları: nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul: Edam.

Erdem, H. (2016). İlkokul öğretmenlerinin istenemeyen öğrenci davranışları ile baş etmede kullandıkları yöntemler (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Erdoğdu, M. Y. (2013). Ana-baba tutumları ve öğretmen davranışları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişkiler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 33-46. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/issue/11210/133881

Gökyer, N., & Doğan, B. (2016). İstenmeyen öğrenci davranişlari ve nedenlerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 93-106. https://doi.org/10.18069/fusbed.82121

Green, A. L., & Rabiner, D. L. (2012). What do we really know about ADHD in college students?. Neurotherapeutics, 9, 559-568. https://doi.org/10.1007/s13311-012-0127-8

Grusec, J. E. (2011). Socialization processes in the family: Social and emotional development. Annual Review of Psychology, 62, 243-269. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.121208.131650

Jadon, P. S., & Tripathi, S. (2017). Effect of authoritarian parenting style on self esteem of the child: A systematic review. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 3(3), 909-913. Retrieved from https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=1dbe3c4475adb3b9462c149a8d4d580ee7e85644

Kochanska, G., Boldt, L. J., & Goffin, K. C. (2019). Early relational experience: A foundation for the unfolding dynamics of parent–child socialization. Child Development Perspectives, 13(1), 41-47. https://doi.org/10.1111/cdep.12308

Lakshman, R., Elks, C. E., & Ong, K. K. (2012). Childhood obesity. Circulation, 126(14), 1770-1779. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.111.047738

Maclellan, E. (2014). How might teachers enable learner self-confidence? A review research. Educational Review, 66(1), 59-74. https://doi.org/10.1080/00131911.2013.768601

Novoseltseva, D., Lelardeux, C. P., & Jessel, N. (2022). Examining students’ behavior in a digital simulation game for nurse training. International Journal of Serious Games, 9(4), 3-24. https://doi.org/10.17083/ijsg.v9i4.543

Öcal, K., & Koçak, M. S. (2010). Okul sporlarının orta öğretim öğrencilerinin akademik başarı ve davranış gelişimine etkisi. Mediterranean Journal of Educational Research, 7(1), 86-94. Retrieved from https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/122289/

Özer, B. , Bozkurt, N., & Tuncay, A. (2014). İstenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjes/issue/34151/377630

Özgan, H., Arslan, M. C., & Kara, M. (2014). Popüler kültürün öğrenci davranişlari üzerinde algilanan etkileri. Ekev Akademi Dergisi, (58), 469-484. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosekev/issue/71527/1151046

Pala, A. (2005). Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye dönük disiplin modelleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 171-179. Retireved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/844458

Pas, E. T., Bradshaw, C. P., & Mitchell, M. M. (2011). Examining the validity of office discipline referrals as an indicator of student behavior problems. Psychology in the Schools, 48(6), 541-555. https://doi.org/10.1002/pits.20577

Pulay, A., Read, M., Tural, E., & Lee, S. (2018). Examining student behavior under two correlated color temperature levels of lighting in an elementary school classroom. Educational Planning, 23(3), 58-69. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1208410.pdf

Sarıtaş, M. (2006). Öğretmen adaylarının değerlendirmelerine göre sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını değiştirmek ve düzeltmek amacıyla yararlanılan stratejiler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 167-187. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173364

Sayın, N. (2004). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 67-80. https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/11118/132973

Soner, O. (2000). Aile uyumu, öğrenci özgüveni ve akademik başarı arasindaki ilişkiler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 249-260. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/381/2393

Spiegler, T., & Bednarek, A. (2013). First-generation students: What we ask, what we know and what it means: An international review of the state of research. International Studies in Sociology of Education, 23(4), 318-337. https://doi.org/10.1080/09620214.2013.815441

Tan, K. L., Sia, J. K. M., & Tang, K. H. D. (2022). Examining students’ behavior towards campus security preparedness exercise: The role of perceived risk within the theory of planned behavior. Current Psychology, 41(7), 4358-4367. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00951-6

Tolunay, A. K. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları başetme yöntemleri (Doktora Tezi). Bursa Uludag Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Türk Dil Kurumu (2022). Tutarlılık. Retrieved from https://sozluk.gov.tr/

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yumuşak, G., & Balci, Ö. (2018). Öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışları ile başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin etkililiğine ilişkin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(40), 223-254. https://doi.org/10.31795/baunsobed.489128

Yüksel, A. (2005). İlköğretim I. kademe 1., 2. ve 3. sınıflarda istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen gözlem ve görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Zarobe, L., & Bungay, H. (2017). The role of arts activities in developing resilience and mental wellbeing in children and young people a rapid review of the literature. Perspectives in public health, 137(6), 337-347. https://doi.org/10.1177/1757913917712283

Published

2023-10-01

How to Cite

Küçükali, Y. (2023). Investigating the Change of Student Behaviours according to the Environment with Mixed Method. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(2), 1–19. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347040

Issue

Section

Research Articles