The Effect of Using Smart Board in Social Studies Course on Students' Entrepreneurship Levels


Abstract views: 107 / PDF downloads: 35

Authors

  • Erol Saylan Milli eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347044

Keywords:

Social studies education, entrepreneurship, smart board

Abstract

The social studies course, which focuses on society and people, is very important in gaining entrepreneurship skill. One of the tools utilized to gain entrepreneurship in the social studies course is the smart board. In this study, the effect of using smart board in social studies course on students' entrepreneurship levels was investigated. In the study, sequential exploratory design from mixed research method was used. The participant group of the study was formed by using convenience sampling technique and voluntary participation. The participant group included 7th grade students who used and did not use smart boards. The quantitative data of the study were collected with the entrepreneurship scale for secondary school students developed by Eroğlu, Deveci and Gürdoğan Bayır (2020) and the qualitative data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher. Quantitative data were analyzed with t-test for independent samples, one of the parametric tests. Qualitative data were analyzed with descriptive analysis. At the end of the study, a significant difference was found between the entrepreneurship levels of the students who used smart boards in the social studies course and the students who did not use smart boards in favor of the students who used smart boards. In the study, it was also determined that the students defined the concept of entrepreneurship and entrepreneurial individual in different ways and saw the social studies course as a course that has an effective role in gaining entrepreneurship. Various suggestions were developed based on the results of the study.

References

Adıgüzel, T., Gürbulak, N., & Sarıçayır, H. (2011). Smart boards and their ınstructional uses. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-472. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19555/208684

Ağca, V., & Yörük, D. (2006). Bağımsız girişimcilik ve iç girişimcilik arasındaki farklar: Kavramsal bir çerçeve. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, 155-173. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/1632/20472

Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (Eba) İncelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/28248/300311

Arcagök, S. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Armut, B. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

Arslan, M. (2016). İlköğretim sosyal bilgiler dersi müfredatında yer alan girişimcilik ve kariyer bilinci geliştirme becerilerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Ateş, Y. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Ateş, Y., & Yavuz, E. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 183-207. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turksosbilder/issue/67694/1026990

Aytaç, Ö., & İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101-121. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61794/924172

Balkaş, S. R., & Barış, M. F. (2015). Etkileşimli akıllı tahta kullanımının öğretmen rollerine, sınıf içi etkileşime ve öğrenci motivasyonuna etkisi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 206-222. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/15932/167543

Bayram, H. (2021). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin girişimcilik düzeyine etkisi (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Bayram, H., & Deveci, H. (2022). The effect of problem-based learning on students' entrepreneurship level in social studies course. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(2), 359-377. https://doi.org/10.33200/ijcer.1056504

Bektas, O., & Vurgun, F. (2019). Altıncı sınıf öğrencilerinin Fen’e yönelik girişimcilik becerilerinin belirlenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 2(2), 60-78. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/50283/583832

Budak, S. (2019). Yenilenen sosyal bilgiler öğretim programlarında (2018) yer alan girişimcilik becerisinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları: nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. İstanbul: Edam.

Çelik, E. (2019). Sosyal bilgiler programında yer alan girişimcilik ve kariyer bilinci kazanımlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Çelik, O. (2014). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının girişimcilik bilgi ve beceri düzeyleri (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Erduran, A., & Tataroğlu, B. (2009, Mayıs). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 9Th Internatıonal Educatıonal Technology Conference’da sunulmuş bildiri.

Eroğlu, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin ve sosyal bilgiler dersinde girişimcilik becerisi kazandırılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Eroğlu,S., & Deveci, H. (2020). Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ile girişimcilik becerisinin sosyal bilgiler dersinde kazandırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1190-1211. https://doi.org/10.24315/tred.784710

Eroğlu,S., Deveci, H., & Gürdoğan Bayır, Ö. (2020). Ortaokul öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeği’nin geliştirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(4), 1204-1224. http://dx.doi.org/10.30703/cije.696086

Gönülcü, K. (2019). Sosyal bilgiler dersinde öğrencilere mini şirketler kurmaları yoluyla girişimcilik becerisinin kazandırılması: Bir eylem araştırması (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Halis, İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Hisrich, R. D., & Peters, M. D. (2001). Creativity and the business ıdea. Entrepreneurship. New York: McGraw Hill.

İn, N. (2015). 1968-2012 yılları arasında 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan girişimcilik becerilerinin içerik analizi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İrge, N. T., Yalçın, Y., & Yıldırım, İ. (2020). Üniversite öğrencilerinin bireysel girişimcilik algıları ile öğretim kalitesi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 846-857. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumus/issue/57505/796346

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33(7), 14–26. https://doi.org/10.3102/0013189X033007014

Karakuş, A. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bireysel girişimcilik algıları ile eleştirel düşünme standartları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Korkmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 2012, 209-226. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/1620/20306

Lambing, P. A., & Kuehl, C. R. (2003). Entrepreneurship. New Jersey: Prentice Hall.

Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant. 43, 265-275. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9105-3

McAdam, M. (2022). Women's entrepreneurship. New York: Taylor & Francis.

MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar) Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354

Özdevecioğlu, M., & Cingöz, A. (2009). Sosyal girişimcilik ve sosyal girişimciler: teorik çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32, 81-95. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiibd/issue/5889/77898

Şentürk, Y. (2021). Girişimcilik becerisi kazandırmada öğretim materyali geliştirme ve kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirleme hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Bursa ili örneği) (Doktora Tezi). Bursa Uludag Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics. Chicago: Pearson.

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

Uygun, K., & Er, A. R. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 136-157. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kilissbd/issue/24637/260669

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık

Yıldızhan, Y. H. (2013). Temel eğitimde akıllı tahtanın matematik başarısına etkisi. Middle Eastern & Africa Journal of Educational Research, 5, 110-121. Retrieved from https://www.tandfonline.com/journals/ujme20

Published

2023-10-01

How to Cite

Saylan, E. (2023). The Effect of Using Smart Board in Social Studies Course on Students’ Entrepreneurship Levels. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(2), 20–37. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347044

Issue

Section

Research Articles