Investigation of High School Students' Knowledge Levels towards Turkish, Greek and Roman Mythology


Abstract views: 194 / PDF downloads: 93

Authors

  • Şenol Mail Pala Erzincan Binali yıldırım Üniversitesi
  • Dilara Çiçek Koç University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347050

Keywords:

High school students, Turkish mythology, Greek-Roman mythology, knowledge level

Abstract

It can be said that Turkish society is not very interested in mythology, and therefore, they do not have much knowledge on this subject. However, this fact does not change the reality that the Turks have a rich mythological history and numerous narratives on this subject. Based on this idea, the aim of this study is to comparatively examine the knowledge levels of ninth and tenth grade high school students about Turkish and Roman-Greek mythology. The study is a quantitative study in which the descriptive research model is used. In the study, a questionnaire was used to determine the characters of Turkish and Roman-Greek mythology to collect data. Data were collected from a total of 117 ninth and tenth grade students in three different types of high schools in Erzincan. As a result of the study, it was seen that high school ninth and tenth grade students did not have much knowledge about Turkish and Roman-Greek mythology. It was concluded that the students knew Roman-Greek mythology more than Turkish mythology. In line with the results, various recommendations were developed.

References

Akkuş, Z. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde destanların kullanımı. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 31-48. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2775/37184

Akman, D. M. (2020). Karşılaştırmalı Türk ve Yunan mitolojisi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Aral, A. E. (2015). Uygulamalı halk bilimi açısından eğitim sürecinde Dede Korkut. Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15(2), 123-138. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/407019

Bayat F. (2010). Mitolojiye giriş. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Beldağ, A., & Aktaş, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî eser kullanımı: Nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 953-981. https://doi.org/10.17556/jef.72887

Bilge Savcı, E. (2021). Türklerde üç metin üzerinden yer altı dünyası. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 14(34), 452-467. https://doi.org/10.12981/mahder.909643

Campbell, J. (2014). Tanrının maskeleri (Çev. K. Emiroğlu). İstanbul: Islık Yayınları.

Creswell, J. W. (2016). Araştırma Deseni; Nicel, nitel ve karma yöntem yaklaşımları (Çev. Edt. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Çoruhlu, Y. (2020). Türk mitolojisinin ana hatları. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Daşdemir, İ., & Tekin, S. (2018). Sosyal bilgiler ders kitaplarında Türk-kültür öğelerinin kullanımı. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 18(1), 215-228. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/510441

Demircioğlu, İ. H., & Tokdemir, M. A. (2008). Değerlerin oluşturulma sürecinde tarih eğitimi: Amaç, işlev ve içerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302515

Dikyol, D. Ç., & İşbilen, E. Ş. (2019). Tarih öğretiminde yeni bir kavram: Sanal tarihsel mekân. Toplum Bilimleri Dergisi, (25), 233-248. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Derya-Dikyol/publication/334105019_TARIH_OGRETIMINDE_YENI_BIR_KAVRAM_SANAL_TARIHSEL_MEKAN/links/5fe9d37d299bf1408850c1db/TARIH-OeGRETIMINDE-YENI-BIR-KAVRAM-SANAL-TARIHSEL-MEKAN.pdf

Dündar, Z., & Baysan, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretiminde efsanelerin kullanımı. Electronic Turkish Studies, 12(18), 293-310. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12120

Emen, F. B., & Aytaş, G. (2019). Yaratıcı drama ile mitoloji öğretimi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 11(3), 151-156. Retrieved from https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=cc7e230e-9675-42fa-8f21-91dc1dc88a22%40redis

Görmez, E. (2018). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan edebi eserler üzerine bir inceleme. International Journal of Socıal Humanıtıes Scıences Research, 5(30), 4291-4296. https://doi.org/10.26450/jshsr.895

Hakman, M. (2013). Bir Anadolu tanrısı olarak Zeus’un tabiat ile ilişkisi üzerine bir gözlem, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 5(1), 1-18. Retrieved from https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423864090.pdf

Herbart, J. F., & De Garmo, C. (2022). Translation: History (Geschichte). Turkish History Education Journal, 11(1), 123-156. https://doi.org/10.17497/tuhed.995250

Karakuş, N., Alparslan, A., & Özaydın, V. (2017). Türkçe ve sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan destanların söz varlığı açısından incelenmesi. Researcher, 5(1), 171-185. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2151351

Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaymakcı, S. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarında sözlü ve yazılı edebî türlerin kullanım durumu. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 230-255. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786946

Keleş, N. (2017). Kuzey Germen-İskandinav ve Türk efsanelerinde at motifi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 121-142. DOİ:10.5505/pausbed.2017.59219

Kılıç, C. (2008). Sistematik felsefi düşünce öncesi mitoloji, büyü ve dinlerde varlık düşüncesi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 37-50. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2247617

Kıncal, R. Y. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Koç, N. E. (2012). Yeraltı tanrıları. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (İAÜD,) 4(13), 23–34. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319359

Kolaç, E., & Özer, H. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî ürünlerin kullanımı ve değer aktarımındaki katkılarına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2629-2655. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623573

Köksal, H. (2007). İlkçağ’da vatandaşlık eğitimi olarak tarih öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 271-278. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819255

Küçük, M. A. (2013). Geleneksel Türk dinindeki ana/dişil ruhlara mitolojik açıdan bakış. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), 105-134. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/543037

Önal, M. N. (2003) Dağ kültü, eren kültü ve şenliklerinin Muğla'daki yansımaları. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (25), 99-124. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/234667

Özalp, M. T., & Güngör, İ. (2022). 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan destanlarda biz ve ötekinin temsili. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 5(2), 27-42. https://doi.org/10.47155/mamusbbd.1187479

Öznülüer, H. (2018). Günümüzde Türk mitolojisinin bilinmezliği ve nedenleri. The Journal of Academic Social Sciences, 67(67), 142–158. https://doi.org/10.16992/ASOS.13528

Öztaş, S. (2018). Tarih derslerinde bir öğretim materyali: Edebî ürünler. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (11), 27-41. https://doi.org/10.29000/rumelide.417460

Öztürk, Ö. (2016). Dünya mitolojisi. Ankara: Nika Yayınları.

Pelvanoğlu, E. (2014). Orfeus’un arzusu: Tanpınar’ın sembolist estetiği bağlamında huzur için bir yakın okuma denemesi, Monograf, (2), 235-247. Retrieved from http://monografjournal.com/sayilar/2/orfeus-un-arzusu-monograf-sayi-2.pdf

Terzioğlu, A. H. (2004). Şaman, kam, baksı, derviş; Gök-Tanrı’nın çocukları. Ankara: Yurt Kitap Yayın.

Türkan, K. (2012). Türk dünyası masallarında su kültü. Milli Folklor, 24(93), 135-148. Retrieved from https://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=93&Sayfa=132

Ulutürk, M. (2012). Tarihi dini kültürel bağlamda mitoloji ve modern kültür ürünlerinin mitolojiye dönüşümü. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 863-878. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/313610

Yalçın, A. (2023). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarında tarihi metinlerin değerler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Bartın.

Yeşilbursa, C., & Sabancı, O. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünlerin kullanımına yönelik görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(36), 19-33. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181507

Yılar, Ö. (2005). Mit – efsane ve eğitim. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 382-392. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31435

Published

2023-10-01

How to Cite

Pala, Şenol M., & Çiçek, D. (2023). Investigation of High School Students’ Knowledge Levels towards Turkish, Greek and Roman Mythology. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(2), 38–56. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347050

Issue

Section

Research Articles