The Predictive Power of Academicians’ Assessment Literacy to Subjective Well-Being, Academic Procrastination and Academic Self-Efficacy in Terms of Gender


Abstract views: 188 / PDF downloads: 76

Authors

  • Serdar Safalı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  • Burhan Akpınar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8353138

Keywords:

Assessment literacy, subjective well-being, academic procrastination, academic self-efficacy

Abstract

The purpose of this research is to determine the predictive power of measurement and evaluation literacy of education faculty academicians' subjective well-being, academic procrastination and academic efficacy perception in terms of gender variable. The research was conducted within the framework of relational survey model. The sample consists of 498 academicians working in the faculties of education of state universities by using disproportionate clustering method. The data were collected through the Measurement and Assessment Literacy Inventory, Subjective Well-being Scale, Tuckman Academic Procrastination Scale-Short Form, and Academic Self-Efficacy Scale. Correlation and hierarchical regression analyses were used in the data analysis. A moderate positive relationship between academicians' assessment literacy levels and their levels of subjective well-being and academic self-efficacy, as well as a weak negative relationship with academic procrastination. It was determined that academicians' assessment literacy levels, along with gender variable, had a high predictive power for subjective well-being levels while having a lower predictive power for academic procrastination tendencies and academic self-efficacy.

References

Akbay, E. S., & Gizir, A. C. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60- 78. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17373/181419.

Akyıldız, S. (2020). Öğretim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315-332. https://doi.org/10.17755/esosder.554205.

Başerer, Z., & Başerer, D. (2019). Akademisyenlerin tükenmişlik ve öz-yeterlik düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(1), 1-19. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/46309/444749.

Bütüner, S.Ö., Yiğit, N., & Çimer, S.O. (2010). Ölçme değerlendirme okuryazarlığı envanterinin türkçeye uyarlanması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 792-809. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19823/212290.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Aygün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Scientific research methods. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çelik, Ç., & Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 31-47. Retrieved from http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/662-published.pdf.

Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2011). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlikleri ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145. Retrieved from http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1017-published.pdf.

Jaıswal, P. N. (2013). A study of relationship among teaching efficiency, attitude towards teaching profession and academic achievement of B.Ed. students. Indian Streams Research Journal, 3(3), 1-3. Retrieved from https://psycnet.apa.org/record/1987-29498-001

Kabakçı, Ö. F. (2013). Karakter güçleri açısından pozitif gençlik gelişiminin incelenmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kandemir, A. (2016). İlkokul 2. sınıf ingilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Karakaya, Ş. (2004). Eğitimde program geliştirme çalışmaları ve yeni yönelimler. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Mertler, C. A., & Campbell, C. S. (2005). Measuring teachers’ knowledge and application of classroom assessment concepts: Development of the assessment literacy inventory. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği, Montreal, Kanada yıllık toplantısında sunulan deklerasyon metni. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED490355.

Ocak, G., & Bulut, R. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(2), 709-726. https://doi.org/10.24289/ijsser.106455

Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., & Çakır, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal düzenleme, mizah, sosyal özyeterlik ve başaçıkma davranışları ile yordanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 325-345. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26137/275282.

Peker, T. (2018). Öz-yeterlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide proaktif kişiliğin aracı rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi). Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

Reisoğlu, S., & Yazıcı, H. (2017). Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluşlarını yordamada beş faktör kişilik özellikleri, mizah tarzları ve duygusal zekânın rolü. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 888-912. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i4.973.

Safalı, S., & Akpunar, B. (2020). Validity and reliability study of academic self-efficacy for faculty members. Advance In Language and Literary Studies, 11(4), 21-29. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.11n.4p.21.

Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Education and Psychological Measurement, 51(2), 473–480. https://doi.org/10.1177/0013164491512022.

Tunca, N., Alkın-Şahin, S., & Oğuz, A. (2015). Öğretmenlerin eğitim inançları ile meslekî değerleri arasındaki ilişki. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 11-47. Retrieved from http://kalemacademy.com/Cms_Data/Sites/KalemAcademy/Files/KalemAcademyRepository/sayilar/Sayi8_01OgretmenlerinEgitimInanclari.pdf.

Tuzgöl Dost, M. (2005). Öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3, (23), 103–111. Retrieved from https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/70152/.

Ulloa, L. B. F., Moller, V., & Sousa-Poza, A. (2013). How does subjective well-being evolve with age? A literature review. Journal of Population Ageing, 6, 227-146. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2250327.

Uzun Özer, B., Saçkes, M., & Tuckman, W. B. (2013). Psychometric properties of the tuckman procrastination scale in a Turkish sample. Psychological Reports:Measures and Statistics, 113(3), 874-884. https://dx.doi.org/10.2466/03.20.PR0.113x28z7.

Ülker, T. G., & Recepoğlu, E. (2013). Üniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3(3), 205-213. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci/issue/61482/918033.

Ünal, M. (2013). Lise öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından yordanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yaşin, T. (2016). Kişilik özellikleri ve psikolojik sermayenin psikolojik iyi oluş, akış deneyimi, iş tatmini ve çalışan performansına etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) 2018. Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/

Published

2023-10-01

How to Cite

Safalı, S., & Akpınar, B. (2023). The Predictive Power of Academicians’ Assessment Literacy to Subjective Well-Being, Academic Procrastination and Academic Self-Efficacy in Terms of Gender. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(2), 57–71. https://doi.org/10.5281/zenodo.8353138

Issue

Section

Research Articles