Attitudes of Social Studies Teachers Towards Post-Graduate Education


Abstract views: 195 / PDF downloads: 141

Authors

  • Ömer AKPOLAT

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651488%20

Keywords:

social studies, social studies teachers, postgraduate education, attitude

Abstract

Social studies is a course that aims to provide primary and secondary school students with knowledge, skills, and values related to daily life. The aforementioned nature of the social studies field increases the importance of social studies teachers' competencies in social studies education. From this point of view, social studies graduate education, which is aimed at specializing in social studies education, also gains more importance. The aim of this study is to determine the attitudes of social studies teachers towards postgraduate education. The study group the research consists of 65 social studies teachers, 24 female, and 41 male, working in the Ağrı province of Turkey. The sequential explanatory design of the mixed research method, in which qualitative and quantitative data used, is applied in the research. The data of the research were collected through the scale and semi-structured interview form. In the analysis of the statistical data of the research, the t-test was used for samples independent of the parametric tests, and the descriptive analysis technique was used in the analysis of the qualitative data. In the study, it was determined that there was no significant difference in the attitudes of social studies teachers towards graduate education within the scope of gender variable. The study also revealed that social studies teachers' views on postgraduate education are positive and there are various reasons why they want to do postgraduate education. Suggestions were made depending on the results obtained in the research.

References

Aküzüm, C. (2016). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim yönetimi programı bağlamında lisansüstü eğitime bakış açılarının incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, (67), 85-108. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosekev/issue/71351/1147035

Alabas, R. (2011). Social studies teachers’ conception of postgraduate education preferences and its contribution to their professions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2897-2901. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.210

Alabaş, R., Kamer, S. T., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: Tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 89-107. Retrieved from http://www.e-ijer.com/en/download/article-file/89771

Aydemir, S., & Çam, Ş. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitim almaya ilişkin görüşleri. Türk Eğitim Dergisi, 4 (4), 4-16. https://doi.org/10.19128/turje.00354

Başer, N., Narlı, S., & Günhan, B. (2010). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarinda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17). 129-135. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/25433/268383

Bozpolat, E. (2016). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime ilişkin metaforik algıları. İlköğretim Online, 15(4), 0-0. https://doi.org/10.17051/io.2016.90433

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. London: Sage Publications.

Ünal, Ç., & İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 147-164. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2826/38214

Demir, M., & Beşoluk, Ş. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(4), 769-781. https://doi.org/10.19126/suje.408342

Deveci, H., & Bayram, H. (2022). Sosyal bilgilerin tanımı, kapsamı ve önemi. Gürdoğan Bayır, Ö.,& Selanik Ay, T. (Editörler). İlk ve ortaokulda uygulama örnekleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 11-31). Ankara: Vizetek Yayıncılık.

Gürgür, H., & Yazçayır, G. H. (2019). Türkiye’de kaynaştırma eğitimine yönelik öğretmenlerin görüşlerine odaklanılmış lisansüstü eğitim tezlerinin sentezlenmesi: Meta-etnografik bir çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(2), 845-872. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/enad/issue/45025/561448

Işık, A., Çiltaş, A., & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2825/38165

İlhan, M., Sünkür, M. Ö., & Yılmaz, F. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi (Dicle Üniversitesi örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 22-42. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/19396/206006

İlter, İ. (2019). Lisansüstü eğitime yönelik tutum ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elementary Education Online, 18(1), 263-284. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527218

İlter, İ. (2020). Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 263-292. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/pauefd/issue/53951/488580

Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/25854/272573

Karayalçın, Y. (1988). Lisansüstü eğitim yükseköğretimde değişmeler. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Köksalan, B. (1999). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

MEB. (2010). TALIS uluslararası öğretme ve öğrenme araştırması teaching and learninig ınternational survey Türkiye Ulusal Raporu. Ankara: MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

Özenç, M., & Özenç, E. G. (2013). Sınıf öğretmenleri ile yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin yöntem bölümü açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 132-141. Retrieved from https://www.acarindex.com/pdfler/4404-1450.pdf

Sönmez, V. (1994). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics. London: Pearson.

Toprak, E., & Taşğın, Ö. (2017). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmama nedenlerinin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 599-615. https://doi.org/10.26466/opus.370680

Ünal, Ç., & İlter, İ. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime olan tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi sınıf öğretmenliği ABD örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 147-164. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2826/38214

Wesley, E. B. (1935). Social studies. Review of Educational Research, 5(1), 75-82. https://doi.org/10.2307/1168114

Yazar, T. (2020). Opinions and suggestions of graduate students about postgraduate education. Int. Online J. Educ. Sci, 12, 149-171. https://doi.org/10.15345/iojes.2020.01.009

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-03-01

How to Cite

AKPOLAT, Ömer. (2023). Attitudes of Social Studies Teachers Towards Post-Graduate Education. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(1), 62–76. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651488

Issue

Section

Research Articles