An Investigation of Postgraduate Education Theses on Socialization of Girls in Turkey


Abstract views: 148 / PDF downloads: 75

Authors

  • Abdulselami Sarıgül Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8347056

Keywords:

Sociological, education, girls, socialization

Abstract

Socialization is learning the norms of the community, nation or group in which people live and acting accordingly. In order for the socialization process to continue in a healthy way, it is important for people to receive certain education at a young age in order to adapt to the society in the future. Especially in male-dominated societies, the education of girls seems to be a very important criterion in terms of belonging to the society and life skills. This research includes a review of postgraduate theses on socialization and girls. The method of the study was qualitative and document analysis was used as the design. In the context of the study, all of the postgraduate theses in the YÖK Thesis Center were scanned by filtering method. The data collection process was centered on various variables. No sampling technique was required to determine the graduate theses to be used in the study. All of the graduate theses listed in the Thesis Center were used for data processing. Descriptive analysis technique was preferred in the evaluation of the data obtained. Some of the findings analyzed within the scope of the research were tabulated as percentages and frequencies. The other part is reported in the form of explanations. As a result of the research; it was found that the postgraduate studies on the socialization of girls in Turkey were inadequate in different aspects and various suggestions were presented in this respect.

References

Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: Erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1), 0-0. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41216/501952

Alver, K. (2010). Emile Durkheim ve kültür sosyolojisi. İstanbul University Journal of Sociology, 3(21), 199-210. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusosyoloji/issue/514/4718

Arisoy, I. A., & Demir, N. (2007). Avrupa birligi sosyal hukukunda ayrımcılıkla mücadele kapsamında kadın erkek eşitligi. Ege Academic Review, 7(2), 707-725. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/557119

Aydın, M. (2014) Aile sosyolojisi yazıları. İstanbul: Açılım Kitap.

Aydın, M. (2013). Bilgi sosyolojisi. İstanbul: Açılım Kitap.

Bayram, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebiyat ürünlerinin kullanımı konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 10(1), 349-369. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/60878/902748

Beşirli, D. H. (2005). Politik sosyalizasyon araştırmaları ve politik sosyalizasyon sürecinin bir unsuru olarak kışla. Istanbul Journal of Sociological Studies, 0(31), 251-261. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iusoskon/issue/9510/118888

Bourdieu, P. (2017). Habitus: A sense of place London: Routledge.

Bozok, M. (2018). Türkiye’de ataerkillik, kapitalizm ve erkeklik ilişkilerinde biçimlenen babalık. Fe Dergi, 10(2), 30-42. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/federgi/issue/51931/676599

Çerik, Ş., & Bozkurt, S. (2010). Çalışanların örgütsel sosyalizasyon ve kariyer çapalarına yönelik algılamaları arasındaki ilişkinin incelenmesi ve banka çalışanlarına yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(35) , 77-97. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erciyesiibd/issue/5892/77929

Dertli, Ş., & Belli, E. (2023). Spor, sosyoloji ve psikoloji ilişkisini ele alan lisansüstü tez çalışmalarının bibliyometrik incelemesi. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 1-21. https://doi.org/10.29157/etusbed.1134152

Dudu Karaman, E., & Doğan, N. (2018). Annelik rolü üzerine: kadının “annelik” kimliği üzerinden tahakküm altına alınması. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1475-1496 . https://doi.org/10.19145/e-gifder.443214

Durkheim, E. (2016). Sosyolojik yöntemin kuralları (Ö. Doğan, Çev.). Ankara: Doğubatı Yayınları.

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik bakış dergisi, 27(1), 1-22. Retrieved from https://www.arastirmax.com/tr/publication/akademik-bakis/27/sosyolojik-metaforlar/arid/3adf18ca-bde3-4c7c-8b3f-749b81fecc18

Erdem, Y. T. (2007). II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kızların eğitimi (Doktora Tezi), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ergün, M. (1994). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Ocak Yayınları.

Fişek, G. O. (2018). İlişki içinde “ben”: Kültür, aile, bireyselleşme ve psikanalitik arayışlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Giddens, A. (2005). Sosyoloji. İstanbul: Ayraç Yayınları.

Görgün Baran, A. (2008). Yaşlılıkta sosyalizasyon ve yaşam kalitesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(2), 86-97. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203230

Harari, Y. N. (2018) 21 yüzyıl için 21 ders. İstanbul: Kolektif Kitap.

Kara, B. (2015). Kadınların üst düzey yönetici olmalarını engelleyen “Cam Tavan Sendromu’na ilişkin eğitim yöneticilerinin görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kasapoğlu, A. (2022) Sosyolojide karma desen araştırmaları. A. Kasapoğlu (Ed.) Sosyolojide karma desen araştırmaları hakkında bazı düşünceler ve öneriler içinde (ss.55-71). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Kavak, Y. (1997). Eğitim, istihdam ve işsizlik ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 21-26. Retrieved from http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1200-published.pdf

Kaya, F. B., Golynskaia, A., & Dereli, K. (2019). Türkçe eğitimi üzerine yabancı öğrencilerce yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 1052-1067. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/739457

Kaymakçı, S. (2017). Türkiye’de tarih öğretiminin yönelimi üzerine bir değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2153-2172. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369905

Korkmaz, H. (2022). Modern dönemde geleneksel kültür kodlarının/ataerkil yapının aile hayatına yansıması. Antakiyat, 5(1), 54-71. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/antakiyat/issue/70344/1105697

Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques. New Delhi: New Age International Publishing.

Köse, A., & Uzun, M. (2017). Okul öncesi eğitim kurumlarında kadın yönetici olmak: Sorunlar ve eğilimler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1058-1083. https://doi.org/10.17860/mersinefd.322218

Mathur, A. (1999). “Adoption of technological innovations by the elderly: A consumer socialization perspective”, The Journal of Marketing Management, 9(3), 2135. Retrieved from https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=a09df094-e2d7-42b8-9c06-bee64963fa56%40redis

Memduhoğlu, H. B. (2008). Örgütsel sosyalleşme ve Türk eğitim sisteminde örgütsel sosyalleşme süreci. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 137-153. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13714/166037

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB) (2023). Mesleki Eğitim Haritası Türkiye Geneli İstatistikleri, Çalışanlar. Retrieved from https://meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr/index.php

Neuman, W. L. (2020). Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi.

Özben, M., & Youssouf, M. M. (2019). Hegemonik erkekliğin uzantısı olan onur kodları ve şiddet: Otomatik Portakal örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 103-112. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/43928/538463

Özkan, Y., & Purutçuoğlu, E. (2010). Yaşlılıkta teknolojik yeniliklerin kabulünü etkileyen sosyalizasyon süreci. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 23 (23) , 37-46. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21111/227378

Özkaplan, N. (2009). Duygusal emek ve kadın işi/erkek işi. Çalışma ve Toplum, 2(21), 15-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ct/issue/71816/1155325

Parsons, T. (2022) Toplumsal Eylemin Yapısı. İstanbul: Ketebe Yayınları.

Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim. Ankara: Dipnot Yayınları.

Seven, M. A., & Engin, A. O. (2007). Türkiye’de kadının eğitimi alanındaki eşitsizlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 177-188. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2819/37991

Şahin, Ş., & Özçelik, Ç. Ç. (2016). Ergenlik dönemi ve sosyalleşme. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5(1), 42-49. Retrieved from http://chd.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/24592/260371

Şener, Ü. (2012). Kadın yoksulluğu. Mülkiye Dergisi, 36(4), 51-67. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mulkiye/issue/1/7

Takmaz Demirel, F. (2023). Araştırmalarda kullanılan yöntem ve teknikler: Sosyoloji araştırmaları dergisi içerik analizi. Veche, 2 (1), 3043. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/veche/issue/78520/1276694

Yanıklar, C. (2010). Kültürel sermaye, eğitim ve toplumsal tabakalaşma: Pierre Bourdieu’nün Yeniden Üretim Kuramına eleştirel bir bakış. Sosyoloji Dergisi, (22), 121-138. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosder/issue/40995/495319

Yavuz, Ş. (2015). Ataerkil egemen erkeklik değerlerinin üretiminde kadınların rolü: bir “erkek şehri” Trabzon örneği. Fe Dergi, 7(1), 116-130. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000136

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, S. (2018). Türkiye’de kadın akademisyen olmak. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (1), 29-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/higheredusci/issue/61495/918184

Published

2023-10-01

How to Cite

Sarıgül, A. (2023). An Investigation of Postgraduate Education Theses on Socialization of Girls in Turkey. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(2), 72–89. https://doi.org/10.5281/zenodo.8347056

Issue

Section

Research Articles